EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

  

index of species names: o

oaxacaensis [Choroterpes]

obesa [Baetis] typus nominis Baetisca {Baetisca}

 obesus [Baetodes]

 obliquistriata [Cinygmina] {Ecdyonurus, Afronurus}

obliquus [Hylister] {Hermanella}

 oblita [Siphlurella] {Siphlonurus}

obrienorum [Atopophlebia]

 obscura [Baetis] {Heptagenia, Ephemerella, Serratella, Torleya}

obscura [Ephemerella torrentium] {Serratella, Torleya}

obscura [Isonychia] {Prionoides}

 obscuripennis [Tortopus] {Tortopsis}

 obscuriventris [Baetis] {Labiobaetis}

 obscurum [Cloeon] {Cloe}

 obscurum [Pseudocloeon]

 obscurus [Nixe] {Ecdyonurus, Afghanurus, Rhithrogeniella}

 obscurus [Rhoenanthus] {Potamanthindus}

 obtusiceps [Baetis]

 obtusum [Centroptilum]

 obtusus [Dromeus] typus nominis Misthodotes {Misthodotes}

occidentalis [Caenis brevipes]

occidentalis [Neboissophlebia]

 occidentalis [Siphgondwanus] typus nominis Siphgondwanus {Protoligoneuria}

 occidentalis [Siphlurus] {Siphlonurus, Siphlurella}

 occiprens [Serratella{Ephemerella, Torleya}

 occulta [Caenis]

 occulta [Palingenia] {Hexagenia}

ocellatum [Prosopistoma

 ocellus [Tricorythodes] {Tricoryhyphes}

ochraceous [Farrodes]

 ochraceum [Cloeon] {Cloe, Centroptilum}

 ochris [Baetis]

 octulusa  [Caenis]

odonatus [Potamanthus{Blasturus, Leptophlebia}

odontostylus [Anafroptilum]

oeningensis [Ephemera

oepa [Ulmeritoides]

 ohioense [Stenonema] {Stenacron}

ojibwe [Brachycercus]

 okamotoi [Cloeon]

oklahoma [Choroterpes{Neochoroterpes}

 okumai [Ephemerella] {Cincticostella}

 oldendorffii [Oxycypha] {Cloeon, Pseudocloeon, Baetis, Americabaetis}

 olgae [Ecdyonurus]

 oliffi [Afronurus] {Ecdyonurus}

 oligocaenicus [Baltameletus] typus nominis Baltameletus

 oligosetosa [Clypeocaenis]

 olivascens [Baetis]

 olympus [Prosopistoma]

omelkoi [Metreletus

ontario [Leptophlebia{Paraleptophlebia, Neoleptophlebia}

ookaewae [Ephoron

 oonirikoperi [Rivudiva

 oophora [Caenis]

 opacus [Baetis] {Callibaetis}

opacus [Cloeodes]

 operosus [Baetis] {Müllerbaetis, Pseudocloeon, Labiobaetis}

ophis [Atalonella] typus nominis Atalonella {Nousia}

 oppenheimi [Paedephemera] {Hexagenites}

 optata [Xenophlebia] typus nominis Litophlebia {Litophlebia}

 ora [Ephemerella]

orbicularis [Huizhougenia]  typus nominis Huizhougenia

orbicularis [Teloganopsis] {Ephemerella, Torleya, Uracanthella}

orbis [Oumas]  typus nominis Oumas

 orbiticola [Heptagenia (Kageronia)] {Kageronia}

 ordinatus [Baetis] {Müllerbaetis, Pseudocloeon, Labiobaetis}

 oregonensis [Ameletus]

 oreophila [Cinygmula] {Rhithrogena}

 oreophilum [Centroptilum] {Procloeon, Anafroptilum}

 oreophilus [Baetis]

 orestes [Ephemerella (Caudatella)] {Caudatella}

orhanelicum [Prosopistoma]

 oriens [Potamanthus luteus]

oriens [Uracanthella{Teloganopsis, Ephemerella, Torleya}

 orientale [Pseudocloeon]  typus nominis Liebebiella {Baetis, Acentrella, Jubabaetis, Liebebiella}

 orientalis [Baetis atrebatinus] {Labiobaetis}

 orientalis [Ephemera]

 orientalis [Ephemerella] {Asiatella, Cincticostella}

 orientalis [Ephemeropsis]

orientalis [Neochoroterpes]

 orientalis [Palingenia]

orientalis [Polyplocia]

 orientalis [Raptobaetopus]  typus nominis Raptobaetopus {Baetopus}

 orientalis [Rhithrogena]

oriente [Hagenulus (Traverina)]

orientis [ Labiobaetis

 orlando [Hexagenia]

ornata [Adenophlebia]  typus nominis Adenophlebiodes {Adenophlebiodes}

 ornata [Ephemerellina] {Vietnamella}

 ornata [Mesobaetis]

 ornata [Rhithrogeniella] typus nominis Rhithrogeniella {Rhithrogena}

 ornatipennis [Ecdyonurus]

ornatipennis [Procloeon (Monilistylus)]

ornatodermis [Terpides

 ornatum [Centroptiloides]

 ornatum [Procloeon] {Cloeon }

 ornatus [Chirotonetes] typus nominis Nesameletus {Ameletus, Nesameletus, Metamonius}

 ornatus [Ecdyonurus] (in litt.)

orontensis [Oligoneuriella]

 oronti [Prosopistoma]

 orosi [Campylocia

ortali [Choroterpes (Euthraulus)]

orthogonia [Amoa]

orthostilata [Caenis]

orthostylus [Anafroptilum]

 orthostylus [Palaeoanthus] typus nominis Palaeoanthus

 ortizi [Camelobaetidius]

 oscensis [Rhithrogena]

osiris [Thraulodes]

 ossibiontum [Asthenopodichnium]

otiesa [Farrodes]

 otiosa [Heptagenia] {Nixe, Akkarion, Ecdyonurus, Afghanurus}

ottkei [Adnoptilum] typus nominis Adnoptilum

 otus [Afronurus] {Ecdyonurus, Atopopus}

 oukaimeden [Baetis] {Nigrobaetis, Alainites, Takobia}

 ourika [Rhithrogena]

 ovalis [Misthodotes]

ovalis [Multiramificans] typus nominis Multiramificans

ovata [Bungona (Centroptella)] 

oviruptis [Eurylophella]

 ozarkensum [Centroptilum] {Anafroptilim}

 ozburni [Centroptilum] {Procloeon}

 ozrensis [Heptagenia] {Ecdyonurus, Electrogena}