EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

  

index of species names: t

tabang [Dudgeodes

tabifica [Ephemera]

 tabularis [Atalophlebia] typus nominis Aprionyx {Aprionyx}

 tacajalo [Leptohyphes]

 tadjikistanicus [Cloeon]

 tadzhikorum [Heptagenia] {Sigmoneuria}

 taeniata [Ephemerella]

 taeniatum [Cloeon]

tagbanua [Compsoneuria] {Ecdyonurus, Compsoneuriella}

tagbanwa [Labiobaetis

 taimyricum [Palaeocloeon] typus nominis Palaeocloeon

 taino [Farrodes]

 taipokauensis [Compsoneuria] {Ecdyonurus, Afronurus}

 taiwanensis [Baetis] {Margobaetis, Nigrobaetis}

 taiwanensis [Choroterpes{Euthraulus}

 takamiensis [Baetis]

 talasi [Baetis (Nigrobaetis)] {Alainites, Takobia}

talcosa [Ephemera{Potamanthus, Leptophlebia}

taldybulaki [Baetis (Rhodobaetis)] 

 talea [Lachlania]

 tamagavanum [Procloeon] {Promatsumura, Cloeon}

tamiraparaniae [Derlethina

tamoio [Ulmeritoides]

 tantillus [Baetis] {Camelobaetidius}

 tanzaniae [Cloeon]

 taprobanes [Baetis] {Leptophlebia, Atalophlebia, Kimminsula}

 taprobanes [Povilla (Languidipes)] {Asthenopus}

tarapoto [Caenis]

 tarda [Cinygma] {Cinygmula, Rhithrogena}

 tardata [Caenis]

 tarsale [Afroptilum] {Dabulamanzia}

 tarsalis [Atopopus] typus nominis Atopopus {Ecdyonurus}

 tarsos [Leptohyphes]

 tarteri [Ameletus]

 tasmaniae [Cloeon]

 tateyamana [Rhithrogena]

 tatrica [Rhithrogena]

 tatualis [Procloeon]

 tatuensis [Baetis]  typus nominis Tatubaetis {Nigrobaetis}

 tauricus [Baetis rhodani]

 taurisca [Rhithrogena]

 tauroides [Madecocercus] typus nominis Madecocercus

 teberdensis [Rhithrogena]

teipunensis [Caenis]

 telegraphicus [Thraulodes]

 temburongensis [Afronurus] {Ecdyonurus}

 temerata [Polymitarcys] {Ephoron}

 temporalis [Ephemerella] {Eurylophella}

 temporalis [Leptophlebia{Paraleptophlebia, Neoleptophlebia}

tena [Heptagenia] nomen nudum

 tenax [Baetis]

 tenax [Ephemerella] {Drunella}

 tenella [Eurycaenis] {Brachycercus, Caenis}

 tenella [Habrophlebiodes]

 tenellum [Centroptilum] {Baetopus, Raptobaetopus}

tener [Ecdyonurus] nomen nudum 

tener [Tricorythus]

 tenera [Palingenia (Anagenesia)] {Anagenesia}

tenerifensis [Baetis (Rhodobaetis)]

tenuicrinitum [Afronurus] nomen nudum

 tenuicrinitum [Pseudocloeon] {Baetis, Labiobaetis}

tenuipes [Liebenauis]  typus nominis Liebenauis

 tenuis [Iron] {Epeorus}

 tenulineus [Thraulodes]

tepequensis [Camelobaetidius

tepequensis [Miroculis (Miroculis)]

 tepui [Farrodes]

tepuiensis [Spiritiops

 teresa [Ephemerella]  typus nominis Matriella {Serratella, Martiella}

 terminata [Palingenia] {Ecdyonurus, Heptagenia, Stenonema, Maccaffertium}

 terminus [Baetis (Margobaetis)] {Nigrobaetis}

 terratoma [Choroterpes]

 tertia [Oboriphlebia]

 tertius [Ameletus]

 tertius [Epeoromimus] typus nominis Foliomimus {Foliomimus}

 tertius [Metretopus]

 tessellata [Baetis] {Potamanthus, Ecdyurus, Heptagenia, Stenonema, Maccaffertium}

tessellata [Baetis] nom.praeocc. {Callibaetis}

testacea [Ephemera] {Baetis}

 testudineus [Baetis (Fallceon)] {Fallceon}

 tetramera [Cinygmula]

 tetrapunctigera [Rhithrogena]

 texanum [Procloeon]

 texanus [Farrodes]

texanus [Plauditus]

 texanus [Tricorythodes] {Asioplax}

 thailandensis [Epeorus (Iron)] 

 thailandensis [Serratella] {Ephemerella, Cincticostella}

thailandensis [Thalerosphyrus{Ecdyonuroides, Ecdyonurus}

thailandica [Sangpradubina]  typus nominis Sangpradubina

 thalia [Isonychia] {Prionoides}

 thani [Vietnamella] typus nominis Vietnamella

 theischingeri [Rhithrogena]

 thelma [Hermanella] typus nominis Hermanella

 thermicus [Baetis]

 thermophilos [Baetis] {Acerpenna, Fallceon}

 thetis [Heptagenia] {Leucrocuta, Ecdyonurus, Afghanurus}

thiagarajani [Thraulus

 thienemanni [Compsoneuriella] typus nominis Compsoneuriella {Compsoneuria, Thalerosphyrus, Ecdyonurus}

 thierryi [Lepeorus]

thomasi [Corinnella]

 thomasi [Habroleptoides]

 thomasi [Pseudokageronia] typus nominis Pseudokageronia {Ecdyonurus}

 thomasi [Rhithrogena]

 thomasorum [Mutelocloeon] {Adnoptilum}

 thomasorum [Provonshaka] typus nominis Provonshaka {Madecocercus}

 thomsenae [Baetisca]

 thomsoni [Siphlurella] typus nominis Siphlurella {Siphlonurus}

 thracica [Rhithrogena]

 thraker [Thraulus]

 thurbonis [Baetis]

 thymalli [Ephemerella] {Serratella, Torleya}

 tianmushanensis [Ephemerella] {Serratella, Notacanthella}

 tianshanica [Iron] {Epeorus}

 tianshanica [Rhithrogena] typus nominis Himalogena

 tianshanica [Stenonema] {Ecdyonurus, Afghanurus}

 tiberius [Epeorus]

 tibiale [Cinygma] {Cinygmula, Epeorus, Rhithrogena, Epeiron}

 tibialis [Atalophlebia]

 tibialis [Atopopus] {Ecdyonurus}

 tibialis [Ephemerella] typus nominis Vittapallia {Serratella, Vittapallia, Torleya}

ticuna [Tricorythopsis]

 tifferae [Ulmeritoides]

 tigris [Ecdyonurus]

 tigroides [Baetis]

 tillyardi [Caenis] typus nominis Tillyardocaenis {Tasmanocoenis, Tillyardocaenis}

tillyardi  [Marmenuera] typus nominis Marmenuera

timorense [Indocloeon] {Hindocloeon} 

 tinctus [Leptohyphes] {Allenhyphes, Tricorythopsis}

 tinctus [Neohagenulus]

 tinctus [Tricorythus

 tingi [Ephemeropsis] typus nominis Turfanerella {Turfanerella}

 tintinnabula [Meridialaris]

 tioga [Cinygmula] {Rhithrogena}

 tipuliformis [Dipteromimus] typus nominis Dipteromimus

 titan [Peloracantha] typus nominis Peloracantha

 titthion [Americabaetis]

 tobiironis [Ecdyurus] {Heptagenia, Thamnodontus}

 tolae [Ameletus]

 tollandi [Iron] {Cinygmula, Rhithrogena}

tolosana [Palingenia] {Jolia, Isonychia}

tonkawa [Susperatus] {Brachycercus}

 tonkinensis [Rhithrogeniella] {Ecdyonurus}

 tonneri [Baetiella] {Baetis, Acentrella}

 tonnoiri [Coloburiscus]

 tonnoiri [Tasmanocoenis] typus nominis Tasmanocoenis {Caenis}

toraja [Labiobaetis]

 tornata [Cincticostella] {Rhionella}

toro [Tortopsis]

 torrens [Deceptiviosa]  typus nominis Deceptiviosa {Andesiops}

 torrentis [Ecdyonurus]

 torrentis [Masharikella{Thraulus}

 torrentium [Epeorus] typus nominis Epeorus

 torrentium [Ephemerella] {Serratella, Torleya}

 torrida [Baetis] {Heptagenia, Thalerosphirus}

 tortinervis [Adenophlebia] {Notonurus, Compsoneuriella, Compsoneuria, Thalerosphyrus, Ecdyonurus}

 totsukawensis [Baetis]

 towadensis [Ameletus]

 townesi [Heptagenia]

townsi [Deleatidium

 tracheata [Albisca] typus nominis Albisca

tracheata [Cryptonympha]

 tracheatus [Baetis]

tracheatus [Cloeodes]

tragoedia [Tricorythodes

 trailiae [Spaniophlebia] typus nominis Spaniophlebia

 transbaikalica [Clavineta]

 transbajkalica [Ephemera]

 transiliensis [Baetis]

 transludica [Cloe] {Centroptilum}

traverae [Asthenopodes

 traverae [Baetodes]

 traverae [Borinquena (Australophlebia)] typus nominis Australophlebia {Hagenulopsis}

 traverae [Callibaetis]

 traverae [Ephemerella (Drunella)]

 traverae [Heptagenia]

 traverae [Paraleptophlebia{Neoleptophlebia}

 traverae [Rheobaetis] {Heterocloeon}

 traverae [Thraulodes]

 traveri [Ephemera]

 triacantha [Ephemerella] {Drunella}

 triangularis [Paraluma]

 triangularis [Siphlonurus]

 triangulifer [Cloeon] {Centroptilum, Neocloeon}

 triassica [Mesoneta]

triassica [Palegonympha]  typus nominis Palegonympha

 tricaudatus [Baetis]

 trichobasis [Rivudiva]

 tricolor [Baetis] {Pseudocloeon, Labiobaetis}

 tricuspidatus [Aprionyx]

 trifasciatus [Callibaetis]

trifasciatus [Tricorythodes]

 trifurcatus [Choroterpes{Euthraulus, Cryptopenella}

trigonoptera [Ephemerella]

 trijuncta [Thraulus{Thraulodes}

 trilineata [Ephemerella] {Eurylophella}

 trimaculata [Heptagenia] {Ecdyonurus, Electrogena}

 trimeniana [Oligoneuria] typus nominis Elassoneuria {Elassoneuria}

 trinervis [Metretopus]

 triplex [Ephemera]

 tripunctata [Heptagenia] typus nominis Stenonema {Ecdyonurus, Stenonema}

 tripunctatus [Baetis] {Labiobaetis}

 trirama [Eatonigenia]

 trisetalis [Ephemeropsis] typus nominis Ephemeropsis

 trishae [Baetopus]

 trispina [Ephemerella] typus nominis Tribrochella {Drunella}

 trispina [Rhithrogena]

 trispinata [Baetiella]

 trispinum [Prosopistoma]

 tristis [Cloe] typus nominis Teloganodes {Leptophlebia, Teloganodes}

 tristis [Jappa] {Tillyardophlebia}

 tritus [Baetodes]

 trivialis [Dactylobaetis] {Camelobaetidius}

 tropicalis [Euthraulus{Choroterpes}

 troubati [Afromera] {Ephemera}

truncata [Bugilliesia] {Rhithrocloeon}

truncata [Oligoneuria (Yawari)] typus nominis Yawari

 truncatus [Campsurus]

truncifolium [Cheleocloeon]

 tshernovae [Behningia]

tschertoprudi [Indoganodes] 

 tshernovae [Epeorus] {Belovius}

 tshernovae [Ephemerella] {Asiatella, Cincticostella}

 tshernovae [Iron] {Epeorus}

tshernovae [Misthodotes

 tshernovae [Neoephemera] typus nominis Ochernova {Ochernova}

 tsitsa [Acanthiops] {Afroptiloides}

 tskhomelidzei [Oligoneuriella]

 tsuno [Serratella] {Ephemerella, Torleya}

 tsushimensis [Baetis]

 tuba [Caenis]

 tuber [Papuanatula]  typus nominis Papuanatula

 tuberculata [Ephemerella] typus nominis Unirachella {Drunella}

tuberculata [Oligoneuriella]

 tuberculata [Zephlebia]

 tuberculatum [Pseudocloeon (Baetiella)] {Baetiella}

 tuberculatus [Ameletus]

 tuberculatus [Brachycercus] {Susperatus}

tuberculatus [Epeorus (Siniron)]

 tuberculatus [Leptohyphes]

tuberculatus [Teloganodes]

 tuberosus [Camelobaetidius]

 tuberpalpus [Pseudocloeon] {Labiobaetis}

 tubulatus [Brachycercus] {Sparbarus}

 tuhla [Atalophlebia]

 tulija [Farrodes]

tumebasalis [Choroterpes (Cryptopenella)]

 tumida [Caenis] {Ordella}

 tumida [Paraleptophlebia]

 tumiforceps [Serratella] {Ephemerella, Torleya}

tunamore [Macuxi]   typus nominis Macuxi  

tungaiensis [Rhoenanthus (Rhoenanthus)] 

tungussica [Tunephemera]  typus nominis Tunephemera

 turbidum [Pseudocloeon] {Acentrella}

 turbinatus [Hagenulus{Masharikella, Thraulus}

 turbinops [Pseudocloeon] {Cloeodes}

turcica [Prosopistoma

 turcicus [Epeorus (Caucasiron)]

 tusculanensis [Isonychia]

 tushilgae [Mesoneta]

 typicus [Siphlurus] {Siphlonurus}