EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

  

index of species names: x

xavantinensis [Thraulodes]

xavieri [Miroculis (Miroculis)] 

 xeniolum [Pseudocloeon] {Labiobaetis}

xiasimaensis [Afronurus]

 xiasimaensis [Cinygma]

 xiasimaensis [Ephemerella (Serratella)] {Ephemerellina}

 xingu [Farrodes]

xizangensis [Afronurus]

 xylobiontum [Asthenopodichnium] typus nominis Asthenopodichnium

xyrognathos [Cloeodes]