EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

INDEX OF SUPRA-SPECIES TAXA NAMES: C

Cabecar/g [g:2006]

 Caenis/fg [f:1853; g:1835] binomina genn.spp.

 Caenoculis/fg [f:2008; g:1986]

 Caenodes/g [g:1924]

 Caenoephemera/g [g:2001]

 Caenomedea/g [g:1960]

Caenomera/g [g:1961]

 Caenopsella/g [g:1977]

 Caenopsis/g [g:1920] nom. praeocc. syn.obj. Tricorythafer

Caenoptera

Caenotergaliae

 Calliarcys/fg [f:2009; g:1881]

 Callibaetis/fg [f:1973; g:1881]

Callibaetoides/g [g:2013]

Callistellina/g [g:2004]

Callistina/g [g:2001] nom. praeocc. syn.obj. Callistellina

 Camelobaetidius/g [g:1966]

 Campsurus/fg [f:1935; g:1868]

 Campylocia/g [g:1924]

Carapacea

 Careospina/g [g:1971]

 Caribaetis/g [g:1992]

Caririephemera/g [g:2001]

Caririnympha/g [g:1990]

 Castanophlebia/fg [f:2090; g:1932]

 Caucasiron/g [g:1997]

 Caudatella/g [g:1959]

 Caurinella/g [g:1984]

 Celiphlebia/g [g:1980]

 Centroptella/g [g:1980]

 Centroptiloides/g [g:1918]

 Centroptilum/g [g:1869]

 Cercobrachys/g [f:2008; g:1986]

 Chane/g [g:2003]

 Chankagenesia/g [g:1935]

 Chaquihua/g [g:1955]

 Cheirogenesia/g [g:1952]

Cheirolgisca [g:2008]

 Cheleocloeon/g [g:1993]

 Chelysentomon/g [g:1872] syn.obj. Prosopistoma

 Chiloporter/fg [f:1973; g:1931]

 Chimura/g [g:1915]

Chirotonetes/g [g:1881] syn.obj. Isonychia

 Chitonophora/g [g:1908]

 Chiusanophlebia/g [g:1969]

Chloeon/g [g:1865] syn.obj. Cloeon

 Chopralla/g [g:1987]

Choroterpes/fg [f:2012; g:1881]

Choroterpides/g [g:1939]

 Chromarcys/fg [f:1953; g:1932]

 Cincticostella/g [g:1971]

 Cinygma/fg [f:1988; g:1885]

 Cinygmina/g [g:1937]

 Cinygmoides/g [g:1931]

 Cinygmula/g [g:1933]

 Clavineta/g [g:1991]

 Clephemera/g [g:1986]

 Cloe/g [g:1839] syn.obj. Cloeon

 Cloeodes/g [g:1938]

 Cloeon/fg [f:1853; g:1815]

 Cloeopsis/g [g:1866] syn.obj. Cloeon

 Cloeoptilum (nomen nudum)

 Clypeocaenis/fg [f:2013; g:1978]

 Coenis/g  syn. Caenis

 Coloburiscoides/g [g:1935]

 Coloburiscus/fg [f:1963; g:1888]

 Coloburus/g [g: 1868] nom. praeocc.  syn.obj. Coloburiscus

 Colocrus/fg [fg:1990]

 Compsoneuria/fg [f:2004; g:1881] 

 Compsoneuriella/g [g:1939]

 Conovirilus/g [g:1997]

Corinna/g [g:2005] nom.praeocc. syn.obj. Corinnella

Corinnella/g [2005]

 Coryphorus/fg [f:2001; g:1981]

Cosmetogenia (nomen nudum) syn. Compsoneuria

 Costalimella/g [g:1996]

Costatergalia

 Cotopaxi/g [g:1968]

 Coula/g [g:1980]

Coxoplectoptera

 Crassabwa/g [g:1996]

Crassolus/g [g:2016]

 Cratogenites/g [g:1996]

 Cratogenitoides/g [g:1996]

 Cratohexagenites/g [g:2007]

 Cratoligoneuriella/g [g:1996]

Cratonympha/g [g:1990]

Cretoplectoptera

Cretereisma/g [g:2007]

 Cretomitarcys/fg [fg:2000]

 Cretoneta/g [g:1971]

 Crinitella/g [g:1963]

 Cronicus/g [g:1871]

 Cryophlebia/g [g:1979]

 Cryptonympha/g [g:1998]

 Cryptopenella/g [g:1951]

Cryptoprosternata

Cunhaporanga/g []

 Cymulabaetis/g [g:1995]