EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Cloeopsis/g 

f: -

g: Cloeopsis Eaton 1866: 146, typus Ephemera diptera Linnaeus 1761


genus Cloeopsis

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Eaton 1866

Cloëopsis gen.n.

 

Ephemeridae

 

Eaton 1867*

 

Cloëopsis

 

Ephemeridae

 

Eaton 1868

 

syn.obj. Cloeon

 

 

 

 

syn.obj. Cloeon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Cloeopsis

diptera Linnaeus 1761 [Ephemera] typus nominis Cloeon


Cloeopsis spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.