EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Cretereisma/g

f: Cretereismatidae 

g: Cretereisma Willmann 2007: 158, typus C. atiqua Wilmann 2007 (design. orig.)


familia Cretereismatidae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

Cretereismatidae

 

 

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Cretereisma

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Willmann 2007

Cretereisma gen.n.

 

Heptabranchia

 

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

 antiqua Willmann 2007 [Cretereisma] typus nominis Cretereisma

 schwickertorum Willmann 2007 [Cretereisma]


Cretereisma spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Willmann 2007

CRET. Brazil

Cretereisma sp.

 

Mickoleitia sp.

Staniczek & Bechly 
& Godunko 2011

Cretereisma sp.