EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

taino Lugo-Ortiz & McCafferty 1994 [Farrodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Lugo-Ortiz & McCafferty 1994*

Puerto-Rico

Farrodes taino sp.n.

 

 

 

Farrodes taino 

 

 

in Farrodes/g(1)