`EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

tschertoprudi Martynov & Palatov 2020 [Indoganodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Martynov & Palatov 2020 Sri Lanka Indoganodes tschertoprudi sp.n.

 

    Indoganodes tschertoprudi 

 

 

in Indoganodes/g(1)