EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

tarsalis Eaton 1881 [Atopopus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1881:(18)21-27*

Labuan

Atopopus tarsalis gen.sp.n.

typus nominis Atopopus

 

Eaton 1883-1888

 

Atopopus tarsalis

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Atopopus tarsalis

 

Ulmer 1924

Atopopus tarsalis

 

Ulmer 1939*

Borneo, Labuan

Atopopus tarsalis

 

Kimmins 1960

lectotyp.d.

Atopopus tarsalis

 

Kimmins 1971

typus

-

 

Wang & McCafferty 1995*

Atopopus tarsalis

 

Sartori & Derleth & Gattolliat 2003

Borneo

Atopopus tarsalis

 

Kluge 2004

Fig.

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg2

 

Sartori & Derleth & Webb 2007*

Atopopus tarsalis

 

Webb & McCafferty 2008

Atopopus tarsalis

 

Braasch 2011

Atopopus tarsalis

 

 

 

Ecdyonurus tarsalis

 

 

 

Ecdyonurus (Atopopus) tarsalis

 

 

 

Atopopus tarsalis

 

/,

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg2