EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

obscura Stephens 1835 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Stephens 1835*

Britain

Baetis obscura sp.n.

 

Pictet 1843-1845

Baetis obscura

! Eaton 1871

Walker 1853

Baetis obscura

! Eaton 1883-1888

Hagen 1863:1-35'

Baetis obscura Pictet

?= Baetis carnea

sensu Stephens
=?syn. Potamantus fuscus

! Eaton 1871

Meyer-Dur 1874

 

Heptagenia obscura comb.n.

! Eaton 1883-1888

Eaton 1871*

 

syn. Ephemerella ignita syn.n.

sensu:
Pictet 1843-1845
Hagen 1863
= Heptagenia lateralis

Rostock 1878

 

Heptagenia obscura

! Eaton 1883-1888

Eaton 1883-1888

 

syn. Ephemerella ignita syn.n.

sensu:
Pictet 1843-1845
Walker 1853
Hagen 1863
Meyer-Dur 1874
Rostock 1878
= Ecdyurus lateralis

Rostock (1887)1888

Heptagenia obscura

 

Kimmins 1971

holotypus

syn. Ephemerella ignita

 

Kluge 2004

 

syn. ignita [Ephemera]

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2

 

 

syn. ignita [Ephemera]

in Ephemerella/fg3...pm.Torleya/g2