EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

otiesa Lugo-Ortiz & McCafferty 1996 [Farrodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Lugo-Ortiz & McCafferty 1996*

Costa Rica

Farrodes otiesa sp.n.

 

McCafferty & Lugo-Ortiz 1996:19-28*

C.America

Farrodes otiesa

 

McCafferty 2011:317-327.

Mexico

Farrodes otiesa

 

Randolph & McCafferty 2001:15-21. Mexico Farrodes otiesa

 

 

 

Farrodes otiesa

 

 

in Farrodes/g(1)