EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

omelkoi Tiunova 2012 [Metreletus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tiunova 2012

FE Russia

Metreletus omelkoi sp.n.

 

Tiunova T.M. 2019:23-32.

Metreletus omelkoi

 

 

 

Metreletus omelkoi

 

 

in Ameletus/fg1-Metreletus/g1