EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Triangulifera Willmann 2006

nomen circumscribens: Triangulifera Willmann 2006 

original circumscription: Euplectoptera

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Willmann 2006

 

Triangulifera

= Euplectoptera sensu Tshernova 1962, 1970

Heptabranchia

 

 

 

Triangulifera

 

 

 

 

syn. Euplectoptera syn.n.

 

 

 

 

Euplectoptera