EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Heptabranchia Willmann 2006

nomen circumscribens: Heptabranchia Willmann 2006 

original circumscription: Cretereisma + Litophlebia + Euplectoptera (= Triangulifera)

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Willmann 2006

 

Heptabranchia

 

Reticulata

Cretereisma

Litophlebia

Triangulifera

 

 

Heptabranchia