NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Eusthenia/fg

f: Eustheniidae Tillyard 1921
g: Eusthenia Westwood 1832, typus Eusthenia spectabilis Westwood 1832

 

Eusthenia/f1921/g1832

Gripopteryx/f1909=Eusthenia/g

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

Gripopteryx/f1=Eusthenia/g1=

Eusthenia/f1=g2 (incl. Diamphipnoa) = Archiperlaria Illies 1960

  .