EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

modesta Brodsky 1930 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Brodsky 1930:31-40

p.Ob', Novosibirsk

Ephemera modesta sp.n.

 

Tshernova 1973

 

syn. Ephemera orientalis syn.n.

 

Kluge 1995

lectotyp.d.

syn. Ephemera orientalis 

 

Kluge 2004

 

syn. orientalis [Ephemera]

in Ephemera/fg11

 

 

syn. orientalis [Ephemera]

in Ephemera/fg11