EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

keijoensis Allen 1971 [Ephemerella (Ephemerella)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Allen 1971*

S.Korea

Ephemerella (Ephemerella) keijoensis sp.n.

 

Webb 1980

typus

Ephemerella keijoensis

 

Bae 1985

 

Ephemerella keijoensis

 

Yoon 1988

Ephemerella keijoensis

 

Yoon & Bae 1988*

Ephemerella keijoensis

 

Yoon & Bae 1988

 

Ephemerella keijoensis

 

Ishiwata 1993*

ref.

Ephemerella keijoensis

 

Bae & Yoon & Chun 1994

ref.

Ephemerella keijoensis

 

Bae & Yoon 1997*

 

syn. Ephemerella (Ephemerella) dentata syn.n.

 

Bae & Kluge & Chun 1998

 

syn. Ephemerella (Ephemerella) dentata

 

 

 

syn. Ephemerella atagosana syn.n.

 

Ishiwata 2001

 

syn. Ephemerella atagosana

 

Kluge 2004

 

syn. atagosana [Ephemerella]

in pm.Ephemerella/fg5

 

 

 

Ephemerella keijoensis

 

 

syn. atagosana [Ephemerella]

in pm.Ephemerella/fg5