EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

vadimi Godunko & Palatov & Martynov 2015 [Baetis (Rhodobaetis)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Godunko & Palatov & Martynov 2015

Turkey, Georgia

Baetis (Rhodobaetis) vadimi sp.n.

 

Martynov & Godunko & Palatov 2016

Georgia

Baetis (Rhodobaetisvadimi

 

Bojková & Sroka & Soldán & Namin & Staniczek & Polášek & Hrivniak & Abdoli & Godunko 2018

Iran

Baetis (Rhodobaetisvadimi

 

Hrivniak & Sroka & Godunko & Palatov & Polášek & Manko & Oboňa 2018

Armenia

Baetis (Rhodobaetis) cf. vadimi

 

 

 

Baetis (Rhodobaetis) vadimi

 

 

in Baetofemorata-Rhodobaetis/g(1)