EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

skoura Dakki & Guidicelli 1980 [Oligoneuriella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Dakki & Guidicelli 1979-1980* 

 Morocco

Oligoneuriella skoura sp.n.

 

Dakki & El Agbani 1983

Morocco

Oligoneuriella skoura 

 

Gagneur & Thomas 1988

Algerie

Oligoneuriella skoura

 

Thomas 1998*

ref.

Oligoneuriella skoura

= Oligoneuria rhenana:
Lestage 1925
(non Imhoff 1852) 

Kluge 2004

 

in Oligoneuriella/g2

 

 

 

Oligoneuriella skoura

 

 

in Oligoneuriella/g2