EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

sallesi Dias & Cabette & De Sousa 2009 [Tricorythodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Dias & Cabette & De Sousa 2009:XII.Conf.Eph.

Brazil

Tricorythodes sallesi sp.n.

 

Dias & Molineri & Takiya & Benavides & Bacca 2018

DNA

Tricorythodes sallesi

 

 

 

Tricorythodes sallesi

 

 

in Tricorythodes/fg1