EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Tricorythodes/fg

f: Tricorythodinae Wiersema & McCafferty 2000: 346

g: Tricorythodes Ulmer (1919)1920:180: 51, typus Tricorythus explicatus Eaton 1892 (design. orig.)


Tricorythodinae

genus Tricorythodes

subgenus Tricorythodes

taxa subordinated

binomina

Tricorythodes spp.


Tricorythodes/fg1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 343

Tricorythodes/fg1 = Tricorythodes

 

Leptohyphes/fg1

 

 

 

Tricorythodes/fg1

 

 

 

 

Tricorythodes/fg1 = Tricorythodes

 

Leptohyphes/fg1

 

 

 

 

 

 

 


subfamilia Tricorythodinae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Wiersema & McCafferty 2000: 346

 

Tricorythodinae subfam.n.

 

Leptohyphidae

Asioplax

Epiphrades

Homoleptohyphes

Tricoryhyphes

Tricorythodes

Tricorythopsis

Jacobus & McCafferty 2006:81-90

 

Tricorythodinae

 

Leptohyphidae

 

 

 

Tricorythodinae

 

 

 

 

Tricorythodes/fg1

 

Leptohyphes/fg1

 

 

 

 

 

 

 


genus Tricorythodes

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Ulmer (1919)1920:180: 51

Tricorythodes gen.n.

 

Caenidae

 

Ulmer 1920:97-144*

Tricorythodes

 

Baetoidea-Caenidae

 

Barnard 1932: 229

 

Tricorythodes

= Tricorythus sensu Cockerell & Gill 1906

 

 

Spieth 1933

 

Tricorythodes

 

Ephemerellidae

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Tricorythodes

 

Baetidae-Caeninae

 

Lestage 1942

Tricorythodes

 

Tricorythidae fam.n.

 

Edmunds & Traver 1954a: 238

 

Tricorythodes

 

Tricorythidae-Leptohyphinae subfam.n.

 

Traver 1958

Tricorythodes

 

Tricorythidae-Leptohyphinae

 

Traver 1959

 

Tricorythodes

 

 

 

Edmunds & Allen 
& Peters 1963

 

Tricorythodes

 

Tricorythidae-Leptohyphinae

 

Allen 1967

 

Tricorythodes

 

 

 

Tshernova 1970

 

Tricorythodes

 

Tricorythidae-Leptohyphinae

 

Allen & Brusca 1973

 

Tricorythodes

 

 

 

Edmunds & Jensen 
& Berner 1976

Tricorythodes

 

Tricorythidae-Leptohyphinae

 

Allen 1977

 

Tricorythodes

 

 

 

Dominguez 1984*

Tricorythodes

 

 

 

Roldon 1985

Tricorythodes

 

 

 

Allen & Murvosh 1987*

 

Tricorythodes

 

 

subg.Tricorythodes

subg.Homoleptohyphes

subg.Tricoryhyphes

Peters 1988

biogeogr.

Tricorythodes

 

Tricorythidae

 

Kluge & Naranjo 1990

Tricorythodes

= Leptohyphes auct. (partim) 
(non Eaton 1882)

 

 

McCafferty & Flowers & Waltz 1992*

biogeogr.

Tricorythodes

 

Tricorythidae

 

Kluge 1992:1-16: 6

Tricorythodes

 

Tricorythidae-Leptohyphinae

 

Dominguez & Hubbard & Peters 1992*

Tricorythodes

 

Leptohyphidae

 

Peters & Peters 1993

 

Tricorythodes

= Tricorythafer syn.n.

 

 

Hofmann & Sartori 
& Thomas 1999*

Tricorythodes

 

Leptohyphidae

 

McCafferty & Wang 2000*

 

Tricorythodes

 

Leptohyphidae

 

Wiersema & McCafferty 2000

Tricorythodes

 

Leptohyphidae-Tricorythodinae 

 

Domínguez & Hubbard & Pescador & Molineri 2001

Tricorythodes

 

 

 

Molineri 2002

 

Tricorythodes

= Asioplax syn.n.

 

 

Molineri & Dominguez 2003*

phylog.

Tricorythodes

 

 

 

Dominguez & Molineri 
& Pescador & Hubbard 
& Nieto 2006

Tricorythodes

= Asioplax

= Tricoryhyphes syn.n.

= Homoleptohyphes syn.n.

= Epiphrades syn.n.

Leptohyphidae

 

Molineri 2006*

phylog.

Tricorythodes

 

Leptohyphidae

 

Dias & Molineri & Ferreira 2007*

Tricorythodes

 

Leptohyphidae

 

Baumbardner 2008 (PhD)

Tricorythodes

= Ableptemetes syn.n.

= Cabecar syn.n.

= Epiphrades

= Homoleptohyphes 

= Macunahyphes syn.n.

= Tricoryhyphes

Leptohyphidae

subg.Asioplax

subg.Tricorythides

 

 

Tricorythodes

 

 

 

 

Tricorythodes/fg1

 

Leptohyphes/fg1

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Tricorythodes

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Allen & Murvosh 1987*

subgen. Tricorythodes

 

Tricorythodes

 

Baumbardner 2008 (PhD)

subgen. Tricorythodes

= Cabecar syn.n.

= Homoleptohyphes syn.n.

= Macunahyphes syn.n.

Tricorythides

 

 

 

subgen. Tricorythodes

 

 

 

 

Tricorythodes/fg1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Tricorythodes/fg1 & Tricorythodinae & Tricorythodes

Ableptemetes/g [g:2004] 

Asioplax/g [g:2000]  

Cabecar/g [g:2006]  

Caenopsis/g [g:1920] nom.praeocc. syn.obj. Tricorythafer

 Epiphrades/g [g:2000]  

Homoleptohyphes/g [g:1987] 

Macunahyphes/g [g:2005] 

Needhamocoenis/g [g:1945] syn.obj. Tricorythafer

Tricoryhyphes/g [g: 1987] 

Tricorythafer/g [g:1942]  

 Tricorythopsis/g [g:1958]


binomina:

Tricorythodes

albilineatus Berner 1946 [Tricorythodes]

allecta Needham 1905 [Caenis]

angulatus Traver 1959 [Tricorythodes]

araca Souto & Salles 2016 [Macunahyphes]

arequita Traver 1959 [Tricorythodes]

atrata McDunnough 1923 [Tricorythus]  

australis Banks 1913 [Tricorythus] typus nominis Macunahyphes

barbus Allen 1967 [Tricorythodes]

baumanni Kilgore & Allen 1973 [Leptohyphes]  

biluhue Emmerich & Molineri 2020 [Tricorythodes]

bullus Allen 1967 [Tricorythodes]

capuccinorum Emmerich 2007 [Tricorythodes]

caunapi Dias & Bacca & Ferreira 2011 [Tricorythodes]

chalaza Gonçalves & Da-Silva & Nessimian 2010 [Tricorythodes]

cobbi Alba-Tercedor & Flannagan 1995 [Tricorythodes]

comus Traver 1959 [Tricorythodes]

condylus Allen 1987 [Tricorythodes]

corpulentus Kilgore & Allen 1973 [Tricorythodes]

costaricanus Ulmer 1920 [Leptohyphes]

cristatus Allen 1967 [Tricorythodes]

cubensis Kluge & Naranjo 1990 [Tricorythodes]

curiosus Lugo-Ortiz & McCafferty 1995 [Leptohyphes]

curvatus Allen & Cohen 1977 [Tricorythodes]

diasae Gonçalves & Da-Silva & Nessimian 2010 [Tricorythodes]

dicinctus Allen & Brusca 1973 [Leptohyphes] typus nominis Ableptemetes

dimorphus Allen 1967 [Tricorythodes] typus nominis Homoleptohyphes

dolani Allen 1967 [Leptohyphes]

edmundsi Allen 1967 [Tricorythodes]

eduardoi Almeida & Mariano 2015 [Macunahyphes]

explicatus Eaton 1892 [Tricorythus] typus nominis Tricorythodes

faeculopsis Belmont & Salles & Hamada 2011 [Tricorythodes]

fallacina McDunnough 1939 [Tricorythodes]

fallax Traver (in Needham & Traver & Hsu) 1935 [Tricorythodes]  

fictus Traver (in Needham & Traver & Hsu) 1935 [Tricorythodes]

fugitans Needham 1920 [Caenopsis]

grallator Kluge & Naranjo 1990 [Tricorythodes]

griseus Hofmann & Sartori (in Hofmann & Sartori & Thomas 1999 [Tricorythodes]

hiemalis Molineri 2001 [Tricorythodes]

incognitus Molineri & Grillet & Nieto & Dominguez & Guerrero 2011 [Macunahyphes]

isabelia Baumgardner & Meyer & McCafferty 2006 [Asioplax]

jamaicanus Allen 1973 [Leptohyphes]

kirki Baumgardner 2007 [Tricorythodes]

lichyi Traver 1943 [Tricorythodes]

macuira Grandos & Dias & Molineri 2018 [Tricorythodes]

minutus Traver (in Needham & Traver & Hsu) 1935 [Tricorythodes]

mirca Molineri 2002 [Tricorythodes]

mirus Allen 1967 [Leptohyphes]

melanobranchus Allen & Brusca 1973 [Leptohyphes]

molinerii Dias & Salles 2006 [Tricorythodes]  

montanus Kluge & Naranjo 1990 [Tricorythodes]

mosegus Alba-Tercedor & Flannagan 1995 [Tricorythodes]

mulaiki Traver 1959 [Tricorythodes]

nicholsae Wang & Sites & McCafferty 1997 [Leptohyphes]

notatus Allen & Brusca 1973 [Tricorythodes]

numinuh Wiersema & McCafferty & Baumgardner 2001 [Asioplax]

ocellus Allen & Roback 1969 [Tricorythodes]

pemonensis Molineri & Grillet & Nieto & Dominguez & Guerrero 2011 [Macunahyphes]

peridius Burks 1953 [Tricorythodes]

popayanicus Domínguez 1982 [Tricorythodes]

primus Baumgardner 2007 [Tricorythodes]

quercus Kilgore & Allen 1973 [Leptohyphes]

quizeri Molineri 2002 [Tricorythodes]

robacki Allen 1967 [Leptohyphes]

rondoniensis Dias & Cruz & Ferreira 2009 [Tricorythodes]

sacculobranchis Kluge & Naranjo 1990 [Tricorythodes]

sallesi Dias & Cabette & De Sousa 2009 [Tricorythodes]

santarita Traver 1959 [Tricorythodes]

serratus Baumgardner & Ávila 2006 [Cabecar]  typus nominis Cabecar

sierramaestrae Kluge & Naranjo 1990 [Tricorythodes]

sordidus Allen 1967 [Tricorythodes]

stygiatus McDunnough 1931 [Tricorythodes]

texanus Traver (in Needham & Traver & Hsu) 1935 [Tricorythodes]

tragoedia Souto & Angeli & Salles 2017 [Tricorythodes]

trifasciatus Molineri & Zuniga 2006 [Tricorythodes]

ulmeri Allen & Brusca 1973 [Tricorythodes]

undatus Lugo-Ortiz & McCafferty 1995 [Tricorythodes] typus nominis Epiphrades

uniandinus Emmerich 2007 [Tricorythodes]

yapekuna Belmont & Salles & Hamada 2012 [Tricorythodes]

yura Molineri 2002 [Tricorythodes]

zagaia Souto & Salles 2016 [Macunahyphes]

zunigae Molineri 2002 [Tricorythodes]


Tricorythodes spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Roback 1966

Peru

Tricorythodes sp.

 

ocellus [Tricorythodes

Demoulin 1966

Surinam

Tricorythodes sp.

 

 

Berner 1980

Peru

Tricorythodes sp.A

 

 

Roldan 1980

Colombia

Tricorythodes sp.

 

 

Wolda & Flowers 1985

Panama

Tricorythodes sp.

 

 

Wolda 1987*

Chironomidae

parasites

Tricorythodes sp.

 

 

Flowers 1991*

Panama

Tricorythodes sp.A

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.B

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.C

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.D

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.E

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.F

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.G

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.H

 

 

-"-

Panama

Tricorythodes sp.J

 

 

Orth & Thomas & 
Dauta & Horeau & 
Brosse & Ademmer 2000*

Fr.Guyane

Tricorythodes sp.

 

 

Dominguez & Zuñiga 
& Molineri 2002'

Amazonia
P.N.Amacayacu

Tricorythodes sp.n.
Zuñiga & al. MS

 

 

Gonzalez Lazo & 
Trapero Quintana & 
Naranjo Lopez 2005*

Cuba

Tricorythodes sp.

 

 

Francischetti 2007:Doct.Sci.

Brazil

Tricorythodes sp.

 

 

Salles & Nascimento & Massariol & Angeli & Barcelos e Silva & Rúdio & Boldrini 2010

Brazil.

Tricorythodes sp.n.

 

 

Molineri & Grillet & Nieto &
Dominguez & Guerrero 2011

Venezuela

Tricorythodes sp.

 

 

Cruz & Belmont & Boldrini & Hamada 2011

Brazil

Tricorythodes sp.1

 

 

Salinas & Dias & Bacca Tito & Zuniga & Rodriguez 2012

Colombia

Tricorythodes sp.n.

 

 

Massariol & Soares & Salles 2014

Brazil

Tricorythodes sp.1

 

 

Miller & Bartlett & Sartori  & Breinholt & Ogden 2018

DNA

Tricorythodes sp.