EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

platysma Tshernova 1941 [Heptagenia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tshernova 1941*

Kazakhstan

Heptagenia platysma sp.n.

 

Kluge 1987

 

syn. Heptagenia (Heptagenia) perflava syn.n.

 

Kluge 1995

lectotyp.d.

syn. Heptagenia (Heptagenia) perflava 

 

Kluge 2004

 

syn. perflava [Heptagenia]

in Heptagenia/f8=g7

 

 

syn. perflava [Heptagenia]

in Heptagenia/f8=g7