EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

nivata Eaton 1871 [Heptagenia

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1871*

Heptagenia nivata sp.n.

 

Eaton 1883-1888

Rhithrogena nivata comb.n.

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Rhithrogena nivata

 

Grandi 1956

genit.

Rhithrogena nivata

 

Kimmins 1960

lectotyp.d.

Rhithrogena nivata

 

Grandi 1960

Rhithrogena nivata

! Thomas 1970

Grandi 1964-1965

genit.

Rhithrogena nivata

 

Thomas 1970

 

Rhithrogena nivata

sensu Grandi 1960
?= Rhithrogena loyolaea

Kimmins 1971

typus

-

 

Jacob 1974

 

Rhithrogena nivata

in gr. dorieri

 

Illies 1978

 

Rhithrogena nivata

 

Sowa 1984

 

Rhithrogena nivata

in gr. hybrida

 

Sartori & Thomas 1984

Rhithrogena nivata

 

Zurwerra & Tomka 1984

Switzerland

Rhithrogena nivata

 

Hefti & Tomka & Zurwerra 1985

Rhithrogena nivata

in gr. dorieri

 

Metzler & Tomka & 
Zurwerra 1985*

 

Rhithrogena nivata

 

Zurwerra & Metzler 
& Tomka 1987*

biochem.

Rhithrogena nivata

in gr. lobata

 

Sowa & Degrange 1987*

Rhithrogena nivata

 

Sartori & Oswald 1988

 

Rhithrogena nivata

in gr. hybrida

 

Degrange & Sowa 1988*

 

Rhithrogena nivata

 

Tomka & Elpers 1991:VI.Conf.Eph.

Rhithrogena nivata

in gr. lobata

in subgr. hybrida

 

Studemann & Landolt & 
Sartori & Hefti & Tomka 1992

Rhithrogena nivata

 

Tomka & Rash 1993*

Rhithrogena nivata

in gr. lobata

in subgr. hybrida

 

Moog & al. 1997:VIII.Conf.Eph.

saprob.

Rhithrogena nivata

 

Soldan & Landa 1999*

Rhithrogena nivata

 

Bauernfeind & Moog 2000*

Rhithrogena nivata

 

Knispel & Castella 2003*

Rhithrogena nivata

 

Kluge 2004

 

in Rhithrogena/fg4

 

Vuataz & Sartori & 

Wagner & Monaghan 2011

DNA

Rhithrogena nivata

in gr. hybrida

 

 

 

Rhithrogena nivata

 

 

Rhithrogena nivata

 

 

in Rhithrogena/fg4