EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

mitra Salles & Soares & Massariol & Faria 2013 [Oligoneuria (Oligoneurioides)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Salles & Soares & Massariol & Faria 2013

Brazil

Oligoneuria (Oligoneurioides) mitra sp.n.

 

Massariol & Cruz 2015

DNA

Oligoneuria (Oligoneurioides) mitra

 

 

 

Oligoneuria (Oligoneurioides) mitra

 

 

in Oligoneuria/f5=g6