EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

levanidovi Tshernova & Belov 1982 [Cinygmula

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tshernova & Belov 1982

Far-East.Russia

Cinygmula levanidovi sp.n.

 

Belov 1984

Cinygmula levanidovi

= Cinygmula sp.1: Levanidova & al. 1977

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

distrib.

Cinygmula levanidovi

= Cinygmula spinosa syn.n.

Kluge 1988

Rhithrogena (Cinygmula) levanidovi comb.n.

 

Tiunova 1993

Cinygmula levanidovae

 

Kluge 1995

typi

Rhithrogena (Cinygmula) levanidovi

= Cinygmula spinosa 

Kluge 1997:176-220

Rhithrogena (Cinygmula) levanidovi

= Cinygmula spinosa 

Bae & Lin 1999*

n-e.China

Cinygmula levanidovi

 

Quan & Bae & Jung & Lee 2002

n-e.China

Cinygmula levanidovi

 

Kluge 2004

 

in Rhithrogena/fg2-Cinygmula/g1

= spinosa [Cinygmula]

Tiunova & Potikha 2005

Far-East.Russia

Cinygmula levanidovi

 

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Cinygmula levanidovi

 

Tiunova  2012:27-34.

Far-East.Russia

Cinygmula levanidovi

 

Potikha 2015

Far-East.Russia

Cinygmula levanidovi

 

Tiunova 2020

Cinygmula levanidovi

 

Cinygmula levanidovi

 

 

 

Rhithrogena (Cinygmula) levanidovi

 

--/

in Rhithrogena/fg2-Cinygmula/g1

= spinosa [Cinygmula]