EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

katerynae Martynov & Godunko 2017 [Nigrobaetis (Takobia)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Martynov & Godunko 2017

Georgia

Nigrobaetis (Takobia) katerynae sp.n.

 

 

 

Nigrobaetis (Takobia) katerynae

 

 

in Takobia/g1