EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

fujitanii Kaltenbach & Gattolliat 2019 [Tenuibaetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Kaltenbach & Gattolliat 2019 Java Tenuibaetis fujitanii sp.n.

 

    Tenuibaetis fujitanii

 

--/

in Tenuibaetis/g1