CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Afrotricorythi INCERTAE SEDIS

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae  
Ephemerella/fg1 Pantricorythi Tricoryptera Afrotricorythi INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxa in Afrotricorythi INCERTAE SEDIS:

Neurocaenis/g [g:1936]

Ranorythus/fg(1) [fg:1997] 

Tricorythurus/g [g:1942]


Nominal species of Afrotricorythi INCERTAE SEDIS: 

abyssinicus Ulmer 1930 [Tricorythus]

ambinintsoae Oliarinony & Elouard (in Oliarinony & Elouard & Raberiaca) 1998 [Tricorythus]

collarti Navás 1933 [Caenis] syn.subj. longus [Tricorythus]

fuscata Navás 1936 [Neurocaenis] typus nominis Neurocaenis

fyae Oliarinony & Raberiaka (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]

goodmani Elouard & Oliarinony (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]

jeannae Oliarinony & Elouard (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]

lanceolatus Kimmins 1960 [Tricorythus]

latus Ulmer 1916 [Tricorythus] typus nominis Tricorythurus

langrandi Oliarinony & Elouard 1997 [Ranorythus]

longus Ulmer 1916 [Tricorythus]

pierrei Elouard & Oliarinony (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]

poincinsi Navás 1926 [Tricorythus]

regia Navás 1932 [Caenis] syn.subj. longus [Tricorythus]

reticulatus Barnard 1932 [Tricorythus]

rolandi Oliarinony & Raberiaka (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]

sylvestris Oliarinony & Elouard (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]

variabilis Oliarinony & Raberiaka (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]

violettae Oliarinony & Elouard 1997 [Ranorythus]

vulgaris Raberiaka & Oliarinony (in Oliarinony & Elouard & Raberiaka) 1998 [Tricorythus]


See also: 

Furcatergaliae INCERTAE SEDIS

__