CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Furcatergaliae incertae sedis 

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxon in Furcatergaliae INCERTAE SEDIS:

1. Baba/fg(1) [fg:2006]

2. Blasturophlebia/g [g:1968]


Nominal species in Furcatergaliae incertae sedis:

hirsuta Demoulin 1968 [Blasturophlebia]

lapidea Kluge & Godunko & Krzeminski 2006 [Baba]

 

Nominal species belonging either to Caenoptera, or to Tricoryptera:

aethiopica Navás 1935 [Caenis]

albata Navás 1920 [Caenis]

axillata Navás 1931 [Caenis]

fasciata Navás 1928 [Caenis]

haywardi Navás 1926 [Caenis]

nemoralis Navás 1922 [Caenis

nigella Navás 1932 [Caenis]

__