EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

spei Thomas & Dia 1985[Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Thomas & Dia 1985*

Lebanon

Baetis spei sp.n.

in gr. buceratus

 

Thomas & Dia 2006(2007)

Baetis spei

 

 

 

Baetis spei

 

 

in Baetofemorata-...