EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 

skhounate Dakki & Giudicelli 1980 [Oligoneuriopsis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Dakki & Guidicelli 1979-1980*

Morocco

Oligoneuriopsis skhounate sp.n.

 

Gonzalez & Garcia 1983

España

Oligoneuriopsis skhounate

 

Soldan & Thomas 1983*

Oligoneuriella skounate comb.n.

 

Dakki & El Agbani 1983

Morocco

Oligoneuriopsis skhounate

 

Gonzalez del Tanago 1984

Oligoneuriopsis skhounate

 

Boumaiza & Thomas 1986

Oligoneuriopsis skhounate

 

Gagneur & Thomas 1988

Algerie

Oligoneuriopsis skhounate

 

Thomas 1998*

ref.

Oligoneuriopsis skhounate

 

Kluge 2004

 

in Oligoneuriella/g1-Oligoneuriopsis/g(1)

 

Sroka 2009:XII.Conf.Eph.

mola; food

Oligoneuriopsis skhounate

 

Barber-James & Zrelli & Yanai & Sartori 2020

Oligoneuriopsis skhounate

 

 

 

Oligoneuriopsis skhounate

 

 

in Oligoneuriella/g1-Oligoneuriopsis/g(1)