EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

sitesi Lugo-Ortiz & McCafferty 1996 [Prebaetodes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Lugo-Ortiz & McCafferty 1996*

Ecuador, Colombia

Prebaetodes sitesi gen.sp.n.

typus nominis Prebaetodes

 

Zuñiga & Molineri & Dominguez 2004*

Colombia

Prebaetodes sitesi

 

Dominguez & Molineri & 
Pescador & Hubbard & Nieto 2006

Ecuador, Colombia, 
Venezuela

Prebaetodes sitesi

 

Dias & Bacca & Navarro & Acevedo
& Benavides & Ferreira 2011

DNA

Prebaetodes sitesi

 

Salinas & Dias & Bacca Tito & Zuniga & Rodriguez 2012

Colombia

Prebaetodes sitesi

 

 

 

Prebaetodes sitesi

 

--/ Peru

in Baetodes/g1-Prebaetodes/g(1)