EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

sadati Thomas (in Thomas & Gagneur) 1994 [Alainites]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Thomas (in Thomas & Gagneur) 1994*

Algir

Alainites sadati sp.n.

 

Thomas 1998*

ref.

Alainites sadati

 

Zrelli & Gattolliat & Boumaiza & Thomas 2012

Tunisia

Alainites sadati 

 

Samraoui & Bouhala & Chakri & Márquez-Rodríguez Ferreras-Romero & El-Serehy & Samraoui & Sartori & Gattolliat 2021

Alainites sadati 

 

 

 

Alainites sadati 

 

 

in Baetovectata-...