EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

reticulata Fourcroy 1785 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Fourcroy 1785

 

Ephemera reticulata sp.n.

 

Eaton 1871*

 

syn. Potamanthus luteus syn.n.

 

Eaton 1883-1888

 

syn. Potamanthus luteus  

 

Kluge 2004

 

syn. lutea [Ephemera]

in Potamanthus/fg3

 

 

syn. lutea [Ephemera]

in Potamanthus/fg3