EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

lugoi Salles 2010 [Adebrotus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Salles 2010 Brazil Adebrotus lugoi sp.n.

 

Massariol & Soares & Salles 2014 Adebrotus lugoi

 

    Adebrotus lugoi

 

 

in Adebrotus/g(1)