EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

lawrencei Crass 1947 [Oligoneuriopsis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Crass 1947

?  

S.Africa

Oligoneuriopsis lawrencei gen.sp.n.

typus nominis Oligoneuriopsis

 

Oliff 1960

 

Oligoneuriopsis lawrencei

 

Matthew & Ryke 1969

Oligoneuriopsis lawrencei

 

Demoulin 1970

 

Oligoneuriopsis lawrencei

= Elassoneuria trimeniana: Barnard 1940
(non McLachlan 1868)

Agnew 1973*

Oligoneuriopsis lawrencei

 

Agnew 1980:III.Conf.Eph.

SEM

Oligoneuriopsis lawrencei

 

Kluge 2004

 

in Oligoneuriella/g1-Oligoneuriopsis/g(1)

 

Barber-James & Zrelli & Yanai & Sartori 2020

Oligoneuriopsis lawrencei

 

 

 

Oligoneuriopsis lawrencei

 

 

in Oligoneuriella/g1-Oligoneuriopsis/g(1)