EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

fragilis Morgan 1911 [Iron]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Morgan 1911*

Fall Creek

Iron fragilis sp.n.

= Iron sp.?: Needham 1905

Morgan 1913

Iron fragilis

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Iron fragilis

 

McDunnough 1924

 

Iron fragilis

 

Traver 1933:105-125.

#

in Epeorus-Iron

 

McDunnough 1933

 

Iron gracilis

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Iron fragilis

= Iron gracilis: McDunnough 1933

McDunnough 1938*

 

Iron fragilis

= Iron tenuis syn.n.

Edmunds & Traver 1954*

-

[Epeorus (Iron) fragilis comb.n.]

 

Edmunds & Allen 1957*

-

Epeorus (Iron) fragilis

= tenuis

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Epeorus (Iron) fragilis

= Iron tenuis

Faulkner & Tarter 1977*

W.Virginia

Epeorus fragilis

 

Grant & Mastaller 1984*

Pennsilvania

Iron fragilis

 

Burian & Gibbs 1991

Maine

Epeorus (Iron) fragilis

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Epeorus fragilis

 

Kluge 2004

 

in Epeorus/fg3...pm.Iron/g2

= tenuis [Iron]

Wang & McCafferty 2004*

 

Epeorus fragilis

 

Ball & Hebert & 
Burian & Webb 2005*

DNA

Epeorus fragilis

 

Chandler & Whitmore &
Burian & Burger 2006

Epeorus fragilis

 

Parker & Flint & Jacobus & Kondratieff & 
McCafferty & Morse 2007

Gr.SmokyMt.NP

Epeorus fragilis

 

Burian & Swartz & Wick 2008:XI.Conf.Eph.*

Epeorus fragilis

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Epeorus fragilis

 

 

 

Iron fragilis

 

 

 

Epeorus fragilis

 

/

in Epeorus/fg3...pm.Iron/g2 

= tenuis [Iron]