EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

aeneus Navas 1936  [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Navas 1936:100-110

 Madagascar

Baetis aeneus sp.n.

 

 

 

Baetis aeneus

 

 

in Baetovectata-...