NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Oligoneuria/fg

f: Oligoneuriidae Ulmer 1914: 97
g: Oligoneuria Pictet 1843: 288, typus Oligoneuria anomala Pictet 1843

  

Oligoneuria/f1914/g1843

Heptagenia/f1901=Oligoneuria/g

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

[Heptagenia/f=Oligoneuria/g] (sine Pseudiron) = Setisura McCafferty 1991

Heptagenia/f1=Oligoneuria/g1 = Branchitergaliae Kluge 1998

Oligoneuria/f1=g2 (incl. Isonychia) = Eusetisura Kluge 1998

Oligoneuria/f2=g3 (sine Isonychia; incl. Chromarcys) = Discoglossata Kluge 2004

Oligoneuria/f3=g4 (sine Chromarcys) = Geminovenata Kluge 2004

  .

    

Oligoneuria anomala Pictet 1843 (holotypus)