CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Kluge & Novikova (in press): Figs 1-8 9-18 19-27 28-36 37-43 44-51 52-53 54-59 60-64 65-68 69-77 78 79-81 82-85 86-87

Figs 5253. Anafroptilum orthostylus, eggs.