CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Kluge 2017: Figs 1-5 6-12 13-17 18-25 26-31 32-36 37-57 58-62 63-68 69-75 76-81 82-85 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-118 119-132 133-135 136-138 139-144 145-146

   

Figs 145146. Eggs. 145 Cloeodes vibratorius; 146 Cloeodes redactus.