NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Zalessky G., 1946.

Sur un representant d'un nouveau ordre des Hemiodonates de Permian de l'Oural.

Бюллетень Московского общества испытателей природы (отдел биологии), 51 (4-5): 63-70

Taxa_Nom:_R6K0VHEGT

ordo Hemiodonata nov. (:63)
   fam. Doropteridae nov. Doropteron
    
gen. Doropteron nov.
       Doropteron mirum nov. gen. et nov. sp.
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW