NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Tettigonia/fg

f: Tettigoniidae Krauss 1902 (ICZN 1963: Opinion 647)
g: Tettigonia Linnaeus 1758: 425, typus Gryllus (Tettigonia) viridissimus Linnaeus 1758 (ICZN 1954: Opinion 299) (syn.obj. Phasgonura Stephens 1835)

  

Tettigonia/f1902/g1758:425

Bradyporus/f1838=Tettigonia/g1766


in: Gryllus/fg

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

Bradyporus/f1=Tettigonia/g~ (incl. Gryllacris) = Tetramera Zetterstedt 1821 = 

Bradyporus/f1=Tettigonia/g1 (sine Gryllacris, Anostostoma) = Tettigensifera Kluge 2016

Bradyporus/f=Tettigonia/g~ (sine Phaneroptera) = Orthoxiphae Audinet- Serville 1839

[Bradyporus/f=Tettigonia/g] (sine Phasmodes) = Phytoptera Crampton 1915

?/f=Tettigonia/g~ (sine Bradyporus) = Dolichocephalia Zeuner 1939

  .

    

Tettigonia viridissima (Linnaeus 1758), SYNTYPUS

The Linnean Society of London: LINN 8940 Gryllus viridissimus (Ins Linn); http://linnean-online.org/26253/

   

 

Tettigonia viridissima (Linnaeus 1758), SYNTYPUS

The Linnean Society of London: LINN 8941 Gryllus viridissimus (Ins Linn); http://linnean-online.org/26254/