NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Siro/fg

f: Sironides Leach 1815
g: Siro Latreille 1796, typus Siro rubens Latreille 1804

  

Siro/f1815/g1796

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

Siro/fg1 (incl. Stylocellus) = Anepignathi Thorell 1882

Siro/fg2~ (sine Stylocellus, Ogovea) = Temperophthalmi Shear 1980

  .