NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Polyxenus/fg

f: Polyxenidae (= Pollyxenites Lucas 1840)
g: Polyxenus (= Pollyxenus Latreille 1802: 45); ICZN 1970: Opinion 905), typus Scolopendra lagura Linnaeus 1758

  

Polyxenus/f1840/g1802

Polyxenus/fg (incl. Pauropus/fg)

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

[Polyxenus/fg] (incl. Pauropus) = Protodiplopoda Kenyon 1895

Polyxenus/fg1 = Penicillata Latreille 1825 = Pselaphognatha Latzel 1884 = Podochila Bollman 1893 = Schizocephala Verhoeff 1926

Polyxenus/fg (sine Palaeocampa) = Ancyrotricha Cook 1895

  .

   

Polyxenus lagurus (Linnaeus 1758)

https://ru.wikipedia.org/wiki/