NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Plataspis/fg

f: Plataspidae Dallas 1851
g: Plataspis Westwood 1837; syn.obj. Platycephala Laporte 1833, typus P. metallica Laporte 1833 (design. Kuhlgatz 1901) (non Platycepala Fallén 1820) (syn.subj.: Brachyplatys Boisduval 1835, typus B. vanikorensis Boisduval 1835) ]

 

 

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

Plataspis/f=Coptosoma/g = Arthropteridae Fieber 1861

  .