NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Phasma/fg

f: Phasmatidae (orig. Phasmidae) Gray 1835 (ICZN 1964: Opinion 716)
g: Phasma Lichtenstein 1796: 77, typus Phasma empusa Lichtenstein 1796 [design. Kirby 1904; ICZN 1962: Opinion 641; syn.subj. Gryllus (Mantis) gigas Linnaeus 1758]

  

Phasma/f1835/g1796

Phasma/fg (incl. Embia/fg)


in: , Gryllus/fg

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

Phasma/fg~ (incl. Aeroplana) = Holophasmatodea Grimaldi & Engel 2005

Phasma/fg~ (incl. Embia) = Eukinolabia Terry & Whiting 2005

Phasma/fg1-2 = Spectra Latreille 1802 = Ambulatoria Westwood 1839 = Phasmoptera Jeannel 1947 = Phasmatoptera Beier 1955 = Euphasmatodea ?Martynova 1962 = Cheleutopteroidea Kevan 1976

Phasma/fg2 (sine Timema; incl. Agathemera, Phyllium) = Euphasmatodea Bradler 1999 (non Martynova 1962) = Euphasmida Tilgner 2001

Phasma/fg3 (sine Timema, Agathemera; incl. Phyllium) = Neophasmatidae Bradler 2003 = Verophasmatodea Zompro 2004

Phasma/fg4 (sine Plyllium) = Anareolatae Redtenbacher 1906 = Cheleutoptera Crampton 1915

.

 

     

Phasma gigas (Linnaeus 1758)

http://www.strasilky.eu/component/spsimpleportfolio/item/11-phasma