NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Machilis/fg

f: Machilidae Grassi 1888
g: Machilis Latreille 1802, typus Lepisma polypoda Linnaeus 1767 (design. Latreille 1810)

  

Machilis/f1810/g1802

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

Machilis/fg1 = Microcoryphia Verhoeff 1904 (22.IV) = Archaeognatha Borner 1904 (3.V) = Trinemura Crampton 1916 = Protothysanura Crampton 1924 = Archeognathata Boudreaux 1979 = Monocondylia Kukalova-Peck 1985

  .

     

Machilis polypoda (Linnaeus 1767)

https://www.projectnoah.org/spottings/22867146