NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Chrysis/fg

f: Chrysidides Latreille 1802: 316
g: Chrysis Linnaeus 1761, typus Sphex ignita Linnaeus 1758 (design. Latreille 1810)

 

Chrysis/f1802:316/g1761

Proctotrupes/f1802:308(g1796)=Chrysis/g

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

[Proctotrupes/f=Chrysis/g] = Tubulifera Latreille 1807 = Siphura Rafinesque 1815

Chrysis/fg1 = Tubuliferi Latreille 1804

  

     

Chrysis ignita Linnaeus 1758

https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Chrysis-ignita-img301266.html