NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Anthomyia/fg

f: Anthomyzides Latreille 1829
g: Anthomyia Meigen 1803: 281, typus Musca pluvialis Linnaeus 1758 (design. Latreille 1810)

 

Anthomyia/f1829/g1803

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

Anthomyia/fg~ = Anthophilae Loew 1862 (non Robineau-Desvoidy 1830)

Anthomyia/fg~ = Chorelleae Robineau-Desvoidy 1830

  .

    

Anthomyia pluvialis (Linnaeus 1758)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Fly_November_2007-10.jpg